Priopćenje za medije i građane Slavonskog Broda povodom 6. sjednice Gradskog vijeća

Na 6. sjednici Gradskog vijeća usvojene su dvije odluke koje su od velike važnosti za sve građane Slavonskog Broda. Prva odluka je odluka o davanju suglasnosti gradonačelniku za zaključenje i provedbu Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja s ministricom Gabrijelom Žalac, a druga je odluka o načinu prikupljanja i naplate odvoza otpada u Slavonskom Brodu.

Odluka o davanju suglasnosti gradonačelniku za sklapanje Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja usvojena je voljom vladajuće većine unatoč njenoj neusklađenosti s jednoglasno usvojenom Odlukom Gradskog vijeća o Strategiji razvoja brodskog urbanog područja kojom je definirano 14 strateških projekata. Usvojenom odlukom o davanju suglasnosti gradonačelniku za sklapanje Sporazuma s ministricom Žalac promijenjen je popis strateških projekata na način da su neki novi projekti dodani na listu, a pojedini projekti su izbačeni s liste. Te izmjene i dopune liste strateških projekata provedene su bez suglasnosti Gradskog vijeća. Ovo predstavlja grubo kršenje Odluke Gradskog vijeća o Strategiji razvoja brodskog urbanog područja zbog čega smo glasale protiv usvajanja takve odluke. O razmjerima netransparentnosti možda najbolje govori činjenica da čak ni mi gradski vijećnici o pojedinim planiranim strateškim projektima ne znamo ništa. Člankom 3. navedenog Sporazuma propisano je da indikativne ITU intervencije, planirane za financiranje u urbanom području, moraju biti u skladu sa Strategijom razvoja urbanog područja. Budući da, u našem slučaju, one nisu međusobno usklađene, navedeni ugovorni Sporazum će već u samom startu biti prekršen.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog  komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u Slavonskom Brodu usvojena je unatoč tome što je nepravedna i neprovediva. Komunalac i građani nisu spremni za provedbu ove odluke i za njenu punu implementaciju će nam trebati još nekoliko godina. Sadržaj odluke pun je pravnih praznina koje međusobna prava i obveze između Komunalca, kao davatelja usluge, i građana i poduzetnika, kao korisnika usluge, ostavljaju nereguliranima. Gradska vlast pokazala je potpuni nedostatak razumijevanja za probleme građana koji stanuju u višestambenim zgradama. Usvojena odluka ne predviđa uvođenje suvremene tehnologije bez koje je nemoguće postići da građani plaćaju prema stvarnoj količini otpada kojeg su predali te da se odgovornost za počinjene prekršaje individualizira. Ti ciljevi mogu se postići samo uvođenjem čipiranih spremnika i vrećica za otpad.

Kao konstruktivna oporba na prijedlog ove loše i manjkave odluke podnijele smo deset amandmana poredanih prema rednom broju članka odluke na kojeg se odnose. Prvim amandanom tražile smo da se korisnicima usluge omogući slobodan odabir spremnika većeg kapaciteta ili traženi broj spremnika ukoliko za tim postoji realna potreba. Drugim amandmanom tražile smo da Komunalac bude obvezan prati i održavati spremnike za komunalni otpad građanima koji stanuju u višestambenim zgradama. Trećim amandmanom tražile smo da se Komunalcu uvede obveza čipiranja spremnika za otpad s ciljem elektroničkog očitanja pražnjenja spremnika. Četvrtim amandmanom tražile smo da Komunalac svim domaćinstvima u višestambenim zgradama omogući čipirane vrećice za otpad koje bi omogućile utvrđivanje identiteta počinitelja prekršaja umjesto da se plaćaju kolektivne kazne te naplatu domaćinstvima prema stvarno predanoj količini otpada. Petim amandmanom tražile smo da se među standardizirane volumene spremnika dodaju i spremnici kapaciteta 240 litara jer su mnogim građanima spremnici kapaciteta 120 litara nedovoljni. Šestim amandmanom tražile smo da se u tekst odluke doda i lokacija trećeg reciklažnog dvorišta jer Zakon o održivom gospodarenju otpadom, za grad veličine Slavonskog Broda, propisuje da mora imati tri reciklažna dvorišta. Sedmim amandmanom tražile smo da se građanima koji stanuju u višestambenim zgradama iznimno dopusti smještanje spremnika za otpad na javnim površinama jer veliki broj građana u višestambenim zgradama ne raspolažu prikladnim ograđenim i natkrivenim prostorom u svom vlasništvu. Osmim amandmanom tražile smo da se maksimalni iznos novčane kazne za poduzetnike smanji s 30.000 na 10.000 kuna jer je takva kazna previsoka u odnosu na ostale gradove i s obzirom na gospodarsku situaciju u kojoj se Slavonski Brod nalazi. Devetim amandmanom tražile smo da se građane koji stanuju u višestambenim objektima oslobodi obveze čišćenja i održavanja spremnika za otpad jer građani nemaju uvjete da izvrše tu obvezu stoga je Komunalac mora preuzeti na sebe. Desetim amandmanom tražile smo da se ugovorne kazne ne primjenjuju na građane u višestambenim objektima do početka srpnja kako bi građani dobili vrijeme da ograde i natkriju svoje spremnike za otpad čime bi onemogućili pristup trećim osobama i izbjegli plaćanje kazni za prekršaje počinjene od strane trećih osoba.

Vladajuća većina u Gradskom vijeću bez ikakvog obrazloženja, i iz nama neshvatljivih razloga, odbacila je sve naše prijedloge iako su bili na dobrobit svih građana Slavonskog Broda. Zbog svega navedenog glasale smo protiv usvajanja ove, za sve građane, loše odluke.

Za kraj želimo građane upoznati s nekoliko važnih informacija. Obvezni sadržaj svih prijedloga odluka o kojima se odlučuje na sjednicama brodskog Gradskog vijeća definiran je Poslovnikom o radu brodskog Gradskog vijeća. Obje navedene odluke, o kojima smo pisale u ovom priopćenju, nisu sastavljene u skladu s odredbama Poslovnika o radu Gradskog vijeća. Stribor Valenta, kao predsjednik Gradskog vijeća, bio je dužan zatražiti od gradonačelnika, kao podnositelja prijedloga odluka, da te odluke u određenom roku uskladi s odredbama Poslovnika o radu Gradskog vijeća. Stribor Valenta to nije učinio čime je prekršio odredbe Poslovnika o radu Gradskog vijeća kako bi zaštitio gradonačelnika i nametnuo teror vladajuće većine. Razlozi zašto čitamo svoje tekstove na sjednicama Gradskog vijeća su njihova duljina i brojnost informacija koje sadrže. Građani ne znaju da nam je po Poslovniku o radu Gradskog vijeća vrijeme za raspravu o pojedinim prijedlozima odluka ograničeno na samo deset minuta. S druge strane gradonačelniku to vrijeme nije ograničeno, pa unatoč tome, i nakon skoro punih 13 godina na čelu grada, on i dalje čita svoje prijedloge odluka. Moramo se zapitati i zašto je jednoj brodskoj novinarki ponovljeni lapsus pri postavljanju vijećničkog pitanja važnija vijest od činjenice da se krše odredbe Generalnog urbanističkog plana grada Slavonskog Broda?